Privacyverklaring

(Versie 25-03-2023)

Geert De Nyn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens ik verzamel en hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Geert De Nyn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679, ook GDPR genoemd).

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verzeker dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Geert De Nyn is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met mij wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Geert De Nyn
Schrieksesteenweg 28
2221 Pijpelheide
info@geertdenyn.be
GSM +32 485 10 68 85

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle huidige en vroegere deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor mijn activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Waarvoor verwerk ik welke persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door Geert De Nyn verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Geert De Nyn (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van informatie over mijn activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Occasionele e-post berichten met een aanbod voor optredens (die direct aansluiten bij een recent bezoek)
 • Papieren magazine
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-post adres
 • Persoonlijke kenmerken: geboortejaar
 • Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …)
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

Ik verzamel enkel persoonsgegevens die u zelf aan mij meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op mijn webstek, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Ik verzamel geen persoonsgegevens via derden.

Ik gebruik de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ik de gegevens heb verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten of optredens. Met uitzondering van:

 • Beeldmateriaal (voor public relations)
 • Contactgegevens (voor direct marketing)

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële e-berichten.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers

De gegevens die u aan mij geeft, kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden).

Met externe dienstverleners (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden – ontvangers

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkoop of verhuur ik uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Ik geef uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Ik kan persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u mij hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn

Geert De Nyn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtneming van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Ik verbind mij ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 10 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking).

Beveiliging van de gegevens

Geert De Nyn heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking (… inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking …).

Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens mij van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik gebruik een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerde een ‘firewall’;
 • Ik maak systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer op geregelde tijdstippen mijn maatregelen, en stel bij indien nodig;
 • Mijn medewerkers zijn geïnformeerd (en opgeleid) over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis getraind en bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid;
 • Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren;
 • Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy, wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Ik behoud me wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kan u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-berichten).

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u me contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

U kunt me ook contacteren via de contactpagina van mijn webstek https://geertdenyn.be/contact. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen, kan ik u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren, vraag ik u om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. Ik raad u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten, dan vraag ik u hierover direct contact met me op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan mijn privacyverklaring

Geert De Nyn kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zal ik een aankondiging doen op mijn webstek. De laatste wijziging gebeurde op 25 maart 2023.